Close

설비현황

우리 회사는 구매자의 입장에서 생산, 공급 하겠습니다.

Slitter

SLM호기

설비사양

특징 Burr 제거장치
두께 0.5 ~ 4.0mm
max 1250mm
Coil I.D 508 Ø mm
Coil O.D. 1500 Ø mm

SL1호기

설비사양

특징 Burr 제거장치 / 세척장치
두께 0.3 ~ 3.0mm
max 780mm
Coil I.D 300 / 400 / 508Ømm
Coil O.D. 1500 Ø mm

SL2호기

설비사양

특징 Burr 제거장치 / 2 shaft recoiler
두께 0.1 ~ 0.5mm
max 780mm
Coil I.D 75 / 152 / 300 / 508Ømm
Coil O.D. 1000 Ø mm(300Ø미만 700 Ømm)